ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Zameranie CŠPP v Poprade a jej činnosti


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva v Poprade je zriadené pri Špeciálnej základnej škole na Partizánskej ulici v Poprade. Vzniklo v roku 2001 pod názvom špeciálnopedagogická poradňa. Od roku 2008 pracuje pod názvom Centrum špeciálnopedagogickej starostlivosti. CŠPP Poprad zameriava poskytuje svoje komplexné služby  predovšetkým deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, so zdravotným postihnutím. Svoje špeciálnopedagogické, psychologické, rehabilitačné a ďalšie služby poskytuje deťom so všetkými druhmi  postihnutia:  deťom  s mentálnym, s telesným, so sluchovým postihnutím, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, s viacnásobným postihnutím, deťom so špecifickými poruchami učenia, klientom s autizmom a inými pervazívnymi  poruchami.


Klientom poskytujeme komplexnú starostlivosť – od vyhľadania dieťaťa so špeciálnymi potrebami, cez špeciálnopedagogickú a psychologickú diagnostiku, vypracovanie individuálneho plánu klienta, jeho realizáciu, pravidelné reedukácie, prácu s rodinou klienta, pomoc pri zaškolení klienta, pomoc pri individuálnej integrácii klienta v bežných materských, základných, stredných školách,  metodickú pomoc pedagógom a iným osobám. Pomoc klientom poskytujeme pomoc aj v domácom prostredí – terénny špeciálny pedagóg dochádza ku klientom aj domov.


Komplexnosť služieb spočíva tiež v personálnom obsadení CŠPP:  v poradni pracuje psychológ, logopéd, fyzioterapeuti, psychopédi, etopéd, surdopéd, somatopéd, špeciálny pedagóg špecializujúci sa na raný vek a na autizmus, výchovné poradenstvo.

Spádovou oblasťou CŠPP v Poprade  je okres Poprad, naše služby  vyhľadávajú klienti aj zo vzdialenejších okresov – Kežmarok, Rožňava, Vranov n/ Topľou, Prešov, Medzilaborce, Rožňava, Stará Ľubovňa.


Pri vzdelávaní a výchove žiakov využívame špeciálne metódy ako napr. splývavé čítanie, mnemotechnická metóda,  biofeedback, arteterapia, muzikoterapia,  ergoterapia, biblioterapia, bazálna stimulácia, snoezelen, metóda montessori,  využívanie moderných kompenzačných pomôcok, využívanie najnovších informačných technológií.

Veríme v prísne individuálny prístup ku každému dieťaťu a jeho rodine. Rešpektujeme ciele každej rodiny. Každý klientovi vypracujeme  vlastný individuálny plán, rešpektujúci jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva sa orientuje na 4 hlavné oblasti poskytovania služieb:


1. Dieťa so špeciálnymi potrebami – na dieťa so špeciálnymi  potrebami sa pozeráme ako na  osobnosť, preto má každý klient zabezpečený individuálny prístup, prispôsobený jeho špeciálnym potrebám.  V našom centre poskytujeme  komplexné služby – od psychologickej, špeciálnopedagogickej, psychologickej starostlivosti cez pravidelné reedukáciu, rehabilitáciu, poradenstvo v oblasti sociálnych vecí, kompenzačných pomôcok, pomoc pri výbere školského zariadenia, prípravu na zaškolenie, konzultácie s učiteľmi, spoluprácu s odborníkmi (lekári, psychológovia. Klienti do CŠPP prichádzajú pravidelne, podľa dohody so špeciálnym pedagógom.  

Centrum považuje za svoju prioritu ranú starostlivosť, preto poskytuje svoje služby klientom vo veku už od 0 rokov. Považujeme za potrebné venovať sa deťom už v útlom veku, aby sme zabránili vzniku pridružených postihnutí.  Centrum poskytuje svoju starostlivosť klientom do uspokojenia jeho špeciálnopedagogických potrieb.


Ak je to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa, poskytujeme starostlivosť  o klienta aj v domácom prostredí.

Naším cieľom je poskytovanie terénnej starostlivosti v domácom prostredí deťom v ranom veku do 3 rokov.


2. Rodina klienta – intenzívna starostlivosť o  rodinu dieťaťa so špeciálnymi potrebami je jednou z našich priorít. Rodina dieťaťa s odchýlkami vo vývine sa ocitá v krízovej situácii. Takáto rodina potrebuje intenzívnu podporu a tiež získanie potrebných vedomostí a zručností pre každodennú prácu so svojím dieťaťom. Domnievame sa, že problémy dieťaťa sa dajú komplexne riešiť iba v rodine dieťaťa, preto zaúčame aj rodičov do celodennej práce so svojím dieťaťom. Rodičom poskytujeme aj možnosť stretávať sa a vymieňať si svoje skúsenosti v tzv. Podporných skupinách rodičov detí so špeciálnymi potrebami.  Rodinám takisto sprostredkúvame najnovšie poznatky z oblasti postihnutia ich dieťaťa formou odborných seminárov a školení, ktoré pre nich organizujeme.


3. Učiteľ, školské zariadenie,  ktoré klient (dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) navštevuje: u každého klienta posudzujeme najvhodnejší spôsob jeho vzdelávania, následne poskytujeme metodickú pomoc školám, učiteľom, osobným asistentom klienta. Realizujeme návštevy klienta v zariadení, kde riešime konkrétne problémy v teréne.


4. Osveta:  informujeme spoločnosť o potrebách detí so špeciálnymi potrebami, organizujeme odborné semináre, školenia, metodické dni pre pedagógov, rodičov a iných záujemcov. Organizujeme napr. aj kurzy posunkovej reči, zaškoľujeme rodičov do práce s kompenzačnými pomôckami.