ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

UČITEĽOM


- Aké služby môžete od nás očakávať?

- Kto je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ? Čo je to špeciálna  výchovno-vzdelávacia potreba?

- Ako prihlásiť žiaka na vyšetrenie v našom CŠPP?

- Integrácia žiaka so ŠVVP

- Dokumentácia  žiaka so ŠVVP

- Tvorba IVVP

- Vzdelávacie programy pre žiakov so ŠVVP

- Ponuka vzdelávacích aktivít

- Kontaktný formulár: požiadajte o naše služby – konzultáciu, návštevu v zariadení....

- Dokumenty: prihlášky, súhlasy....


Aké služby môžete od nás očakávať?

Jednou z priorít činnosti CŠPP v Poprade je kvalitná starostlivosť o dieťa/žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami , zdravotným znevýhodnením, zdravotným postihnutím v podmienkach, v ktorých sa vzdeláva – v škole. Naším cieľom je nie len diagnostikovať špeciálne potreby dieťaťa, ale aj aktívne sa zúčastňovať procesu jeho zaškolenia.

Po komplexnej diagnostike (špeciálnopedagogickej, psychologickej, v prípade potreby aj logopedickej) sa snažíme vybrať pre dieťa najvhodnejší typ školy, spolupracujeme s vedením školy, školským špeciálnym pedagógom, psychológom, s učiteľmi a asistentmi žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pomáhame pri vypracovaní dokumentácie žiaka so ŠVVP, konzultujeme IVVP, individuálne plány žiaka.

Poskytujeme návštevy priamo v škole, v školách realizujeme metodické dni, semináre pre učiteľov žiakov so ŠVVP so zameraním na konkrétnu tému.


Z našich služieb pre školy vyberáme:

KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA zameraná na určenie špeciálnopedagogickej diagnózy,  špeciálnopedagogickej prognózy, definovanie špeciálnopedagogických potrieb klienta a určenie postupov, ktorými budú napĺňané. Odporúčanie najvhodnejšej možnosti zaškolenia klienta, odporúčanie k integrácii klienta, monitorovanie priebehu zaškolenia klienta – rediagnostika, prehodnocovanie priebehu zaškolenia.

KOMPLEXNÁ PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ

KOMPLEXNÁ  ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

- individuálne edukácie a reedukácie zamerané na konkrétny druh postihnutia

- vypracovanie a realizácia individuálnych stimulačných programov pre klientov s rôznym druhom postihnutia –    presne podľa ich špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb

o Poradenstvo pedagógom, školským špeciálnym pedagógom a asistentom učiteľa

- metodická pomoc pri individuálnej integrácii žiaka so špeciálnymi  potrebami v bežnej MŠ, ZŠ, SŠ;  

- metodická pomoc pri zaškolení dieťaťa so ŠVVP do špeciálnej školy/špeciálnej triedy ZŠ,

- odporúčanie v vypracovaniu IVVP, pravidelné konzultácie pri jeho prehodnocovaní,

- vypracovanie dokumentácie potrebnej k zaškoleniu žiaka so ŠVVP do školského zariadenia,

- definovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia žiaka.

- návrhy možností hodnotenia žiaka so ŠVVP,

- návrhy možností využitia  špeciálnopedagogických metód a postupov pri vyučovaní na bežnej MŠ, ZŠ, SŠ,

- odporúčanie k potrebe zaviesť profesiu asistent učiteľa,

- praktické ukážky práce s dieťaťom,

- návštevy žiaka v zariadení, riešenie konkrétnych problémov na pôde školy,

- vypracovanie metodických materiálov pre konkrétneho klienta,

- semináre a školenia pre pedagógov,

- metodické dni pre školské zariadenia,

- terénna práca - návštevy klienta v priamo v školskom zariadení.

- zapožičiavanie odbornej literatúry pedagógom a iným zainteresovaným


Kto je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ?

Čo je to špeciálna  výchovno-vzdelávacia potreba?


Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)  je žiak, ktorému zariadenie výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovalo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.


Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba je podľa § 2 školského zákona požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktorá vyplýva z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, a uplatnenie ktorej je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka, na dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.


Žiakom so ŠVVP je:
1. Žiak so zdravotným znevýhodnením
2. Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
3. Žiak s nadaním
 

Žiak so zdravotným znevýhodnením je:

a) žiak so zdravotným postihnutím 
Žiakom so zdravotným postihnutím je žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím.

b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený 
Žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným je žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého charakteru, a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach.

c) žiak s vývinovými poruchami 
Žiakom s vývinovými poruchami je žiak s poruchou aktivity a pozornosti, žiak s vývinovou poruchou učenia.

d) žiak s poruchou správania
Žiakom s poruchou správania je žiak s narušením funkcií v  emocionálnej alebo sociálnej oblasti, okrem žiaka s poruchou aktivity a pozornosti a žiaka s vývinovou poruchou učenia.

Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia je žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov na rozvoj jeho osobnosti.

Žiakom s nadaním je žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja.


Ktorý žiak je klientom CŠPP?
 


Ako prihlásiť žiaka na vyšetrenie v našom CŠPP?

Takíto žiaci majú právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú ich potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Kto sú títo žiaci?

Ak máte podozrenie, že žiak, ktorého vzdelávate má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP) a potreboval by tieto potreby zohľadniť vo vyučovacom procese, dôležité je najprv o tejto okolnosti hovoriť so zákonnými zástupcami žiaka. Potrebné je s nimi analyzovať príčiny neprospievania žiaka a možnosti nápravy tohto stavu. Ak si myslíte, že príčinou žiakových problémov s učením je zdravotné znevýhodnenie/   zdravotné postihnutie: mentálne postihnutie,  sluchové postihnutie,  zrakové postihnutie, telesné postihnutie,  narušená komunikačná schopnosť, autizmus alebo inými pervazívna  porucha, viacnásobné postihnutie, a toto postihnutie má vplyv na výkony vo vyučovacom procese, je potrebná kvalitná diagnostika.


Postup:

1. Pozorovanie žiaka vo vyučovacom procese

2. Rozhovor so zákonnými zástupcami dieťaťa, analýza školských problémov.


Ak sa domnievate, že dieťa slabšie počuje/vidí/má poruchu pozornosti/autizmus – je potrebné na to zákonných zástupcov upozorniť a požiadať ich, aby absolvovali s dieťaťom vyšetrenia u príslušného lekára. Ak máte podozrenie, že dieťa slabšie počuje alebo  nepočuje – potrebuje vyšetrenie od foniatra.


             

3. Odoslanie žiaka na vyšetrenia do centier výchovného poradenstva

Ak ide o prvé vyšetrenie žiaka, potrebná je prvotná psychologická diagnostika v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPP a P). Žiaka je potrebné prihlásiť formou prihlášky podpísanej zákonným zástupcom žiaka.


Ak už psychologické vyšetrenie CPPPaP preukázalo mentálne postihnutie žiaka, alebo je evidentné, že žiak má zdravotné postihnutie: zrakové, sluchové, telesné, viacnásobné postihnutie alebo poruchu aktivity/pozornosti, autizmus alebo inú pervazívnu poruchu – môžete ho nahlásiť na vyšetrenie priamo do Centra špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP).


Prihlášky na psychologické, špeciálnopedagogické a logopedické vyšetrenie v našom CŠPP nájdete tu.


Integrácia žiaka so ŠVVP do bežnej  MŠ, ZŠ, SŠ

-spracované podľa: „Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ.“ Interný metodický materiál ŠŠI. Štátna školská inšpekcia, Staré Grunty 52, Bratislava)


Žiaci sa do škôl podľa § 94 ods. 1 zákona prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva (§ 95 ods. 3 školského zákona).  


O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.


Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so ŠVVP do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so ŠVVP poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 ods. 1 školského zákona; 2.5.2 Školská integrácia detí a žiakov so ŠVVP bod 16 POP 2010/2011).


O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy, vrátane dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP, rozhoduje riaditeľ školy podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. Ak sa ŠVVP dieťaťa alebo žiaka prejavia v priebehu  jeho školskej dochádzky a je potrebná zmena formy vzdelávania, po splnení predpísaných  náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie rozhodnutie o prijatí žiaka do školy nevydáva (2.4 Školská integrácia bod 2 POP 2012/2013).


Do triedy základnej školy možno začleniť žiaka so ŠVVP. Ak riaditeľ základnej školy alebo  príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa.


Príslušný orgán miestnej štátne správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd (§ 29 ods. 10 školského zákona).


Riaditeľ základnej školy nemôže odmietnuť prijať a vzdelávať dieťa s diagnostikovanými ŠVVP, ktoré do tejto školy patrí podľa bydliska, nakoľko školská dochádzka je povinná pre všetky deti príslušného veku bez rozdielu (2.1.1 Školská integrácia žiakov so ŠVVP bod 1 POP 2008/2009).

Školská dochádzka je povinná pre všetky deti príslušného veku bez rozdielu, riaditeľ základnej školy nemôže odmietnuť prijať a vzdelávať dieťa s diagnostikovaným zdravotným znevýhodnením, ktoré do tejto školy patrí podľa bydliska.


Škola, v ktorej je žiak so zdravotným znevýhodnením individuálne integrovaný/začlenený, vypracuje v spolupráci s poradenským zariadením alebo so školským špeciálnym pedagógom individuálny vzdelávací program. Zákonný zástupca má právo s týmto programom sa oboznámiť (2.5.2 Školská integrácia detí a žiakov so ŠVVP bod 3 POP 2010/2011).


Triedny učiteľ usmerňuje utváranie podmienok vzdelávania žiaka so ŠVVP podľa § 29 ods. 10 školského zákona, ktorý je začlenený do triedy v spolupráci so všeobecným lekárom pre deti  a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie (§ 5 ods. 4 vyhlášky o základnej škole).


Riaditeľ základnej školy môže na základe návrhu triedneho učiteľa a žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo s jeho informovaným súhlasom a na základe odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie preradiť žiaka zo školského vzdelávacieho programu, ktorý plní príslušná škola, do školského vzdelávacieho programu zodpovedajúcemu jeho špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám (§ 31 ods. 3 školského zákona).


Škola pre vzdelávanie žiaka so zdravotným znevýhodnením podľa § 94 školského zákona zabezpečí  v triede špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka. Individuálny výchovno-vzdelávací program schvaľuje riaditeľ na celý školský rok alebo jeho časť po odporučení zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva (§ 13 ods. 6 školského zákona).


Za individuálne začleneného/integrovaného žiaka so ŠVVP je možné považovať žiaka výlučne na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vyplývajúceho z odbornej špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky žiaka.


Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v materskej, základnej alebo strednej  škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie, ak mu príslušné poradenské zariadenie po diagnostických vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie k školskému začleneniu na základe diagnostikovaných ŠVVP (2.4 Školská integrácia bod 1 POP 2012/2013).


Ak žiak nie je klientom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, pred vykonaním jeho diagnostiky a vydaním písomného vyjadrenia riaditeľ zariadenia výchovného poradenstva a prevencie rozhodne o prijatí žiaka do školského zariadenia. Školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie následne žiaka vedie v evidencii.


Ak sa v priebehu vzdelávania žiaka na základe odborných intervencií zmení stav zdravotného znevýhodnenia alebo intelektového nadania žiaka tak, že ďalej nie je dôvod považovať ho za začleneného žiaka, základná škola takéhoto žiaka po rediagnostickom vyšetrení a na základe písomného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prestane vykazovať a evidovať ako začleneného/začleneného.


Žiak so zdravotným postihnutím, s poruchami učenia a správania, zo sociálne znevýhodneného prostredia a intelektovo nadaný žiak, ktorý sa bude vzdelávať v bežnej triede základnej alebo strednej školy, má na základe odborného vyšetrenia v poradenskom zariadení uzavretú diagnózu.


Ak z diagnózy vyplýva, že je žiakom so ŠVVP a zákonný zástupca s tým súhlasí, odporúča poradenské zariadenie evidovať ho ako žiaka so ŠVVP. U žiaka, ktorý má zdravotné postihnutie, resp. problémy v učení alebo správaní takého charakteru, ktoré si nevyžadujú uplatnenie špeciálnopedagogických postupov a ďalších zdrojov vo vzdelávaní v bežnej triede základnej alebo strednej školy, poradenské zariadenie nevydá odporúčanie evidovať ho ako žiaka so ŠVVP (2.1.1 Školská integrácia žiakov so ŠVVP bod 4 POP 2008/2009).
Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba


CPPP a P

CŠPP

Žiak so zdravotným znevýhodnením

žiak so zdravotným postihnutím (MP, TP, SP, ZP, AUT, AD)

Nie


žiak chorý alebo zdravotne oslabený 

Nie


žiak s vývinovými poruchami  učenia


žiak s poruchou správania


Nie

Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia 


Nie

Žiak s nadaním 


Nie