ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

RODIČOM


- Naše služby

- Čo môžete od našich služieb očakávať?

- Požičovňa pomôcok a odbornej literatúry

- Zaujímavé web stránky, knihy

- Kontaktný formulár

- Referencie od iných rodičov


Čo môžete od našich služieb očakávať?


1. Diagnostiku Vášho dieťaťa – psychologickú, špeciálnopedagogickú, logopedickú.


2. Komplexnú  špeciálnopedagogickú  starostlivosť

- individuálne edukácie a reedukácie zamerané na konkrétny druh postihnutia,

- vypracovanie a realizácia individuálnych plánov pre klientov s rôznym druhom postihnutia – presne podľa ich    špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb,

- terénny špeciálny pedagóg zabezpečuje aj služby v domácom prostredí,

- pravidelné konzultácie so zákonným zástupcom dieťaťa,

- praktické ukážky práce s dieťaťom,

- ukážky hier, cvičení,  práce s dieťaťom v domácom prostredí,

- materiály pre prácu s dieťaťom – pracovné listy, hry, námety.

- pomoc pri výbere vhodnej metódy práce s dieťaťom, vhodnej komunikačnej metódy metódy .


3. Poskytnutie kontaktov na ďalších odborníkov v danej oblasti.


4. Poskytnutie informácií o finančných kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia, o kompenzačných pomôckach, vypracovanie dokumentácie pre Odbor sociálnych vecí a rodiny.


5. Pomoc pri výbere vhodnej školy (materskej, základnej, strednej, vysokej) pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami a následná starostlivosť o dieťa v tomto zariadení:

- vypracovanie dokumentácie potrebnej pre integráciu/začlenenie dieťaťa so ŠVVP alebo zaškolenie dieťaťa    v špeciálnych školách (podľa postihnutia),

- metodické usmernenie vedenia  školy pri zaškolení dieťaťa do ŠVVP,

- metodické vedenie učiteľov, školských špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa  a iných zamestnancov školy,    pomoc pri vypracovaní dokumentácie,

- návštevy žiaka v zariadení, pravidelné konzultácie s učiteľom,

- prehodnocovanie vhodnosti výberu školy pre dieťa so ŠVVP,