ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Ponukový list aktivít, odborných seminárov, školení pre školy.


CŠPP v Poprade sa okrem priamej činnosti s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodinami venuje metodickej činnosti orientovanej na prácu s pedagógmi vzdelávajúcimi tieto deti.

Školám ponúkame odborné semináre, ktoré organizujeme  v našom CŠPP alebo priamo v škole, školskom zariadení.  Ak si vyberiete z našej ponuky alebo máte záujem o špecifickú tému, a máte záujem o niektorý z našich programov, kontaktujte nás: cspppoprad@gmail.com, telefonicky na 0911 467 611, 052/7729209.


1. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej materskej, základnej, strednej  škole.

Čo sú to špeciálne potreby, ako vplývajú na výchovu a vzdelávanie žiaka so zdravotným postihnutím/znevýhodnením?  Ako zaintegrovať žiaka so ŠVVP?  Dokumentácia žiaka so ŠVVP.  Vzdelávacie programy pre žiakov so ŠVVP.  Individuálny výchovno-vzdelávací program. Hodnotenie žiaka do ŠVVP.

2.  Možnosti zlepšenia techniky čítania  a písania u detí so ŠVVP.

Techniky zamerané na zlepšovanie čitateľských zručností u detí so ŠVVP. Špeciálne metódy používané u detí so ŠVVP.  Čítanie s deťmi  s mentálnym, sluchovým, telesným postihnutím. Čítanie s deťmi s autizmom. Kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP.

3. Možnosti zlepšovania matematických schopností detí so ŠVVP.

Techniky zamerané na zlepšovanie predmatematických a matematických zručností u detí so ŠVVP. Špeciálne metódy používané u detí so ŠVVP.  Rozvoj matematických predstáv u  detí  s mentálnym, sluchovým, telesným postihnutím. Kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP.

4. Dieťa s mentálnym postihnutím vzdelávané v podmienkach bežnej ZŠ, v špeciálnej triede, v ŠZŠ.

Mentálne postihnutie. Vplyv mentálneho postihnutia na vzdelávanie dieťaťa. Dieťa s mentálnym postihnutím začlenené v bežnej ZŠ. Dieťa s mentálnym postihnutím vzdelávané v špeciálnej triede. Dieťa s mentálnym postihnutím vzdelávané v podmienkach špeciálnej základnej školy. Vzdelávacie programy pre žiakov s mentálnym postihnutím. A, B, C variant.

5. Dieťa so sluchovým postihnutím vzdelávané v podmienkach ZŠ.

Sluchové postihnutie. Vplyv sluchového postihnutia na vzdelávanie dieťaťa. Dieťa so sluchovým postihnutím začlenené v bežnej ZŠ. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka so sluchovým postihnutím. Tvorba IVVP. Dokumentácia žiaka so sluchovým postihnutím. Vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím. Hodnotenie žiakov so sluchovým postihnutím.

6. Dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou vzdelávané v podmienkach ZŠ.

Narušená komunikačná schopnosť. Vplyv narušenej komunikačnej schopnosti na vzdelávanie dieťaťa. Dieťa s NKS začlenené v bežnej ZŠ. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou. Tvorba IVVP. Dokumentácia žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou. Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Hodnotenie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

7. Dieťa s viacnásobným postihnutím vzdelávané v podmienkach ZŠ.

Viacnásobné postihnutie. Vplyv viacnásobného postihnutia na vzdelávanie dieťaťa. Dieťa s viacnásobným postihnutím začlenené v bežnej ZŠ, zaškolené v špeciálnej triede, vzdelávané v podmienkach ŠZŠ. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s viacnásobným postihnutím. Tvorba IVVP. Dokumentácia žiaka s viacnásobným postihnutím. Vzdelávací program pre žiakov s viacnásobným postihnutím. Hodnotenie žiakov s viacnásobným postihnutím.

8. Dieťa s autizmom alebo s inou pervazívnou poruchou vzdelávané v podmienkach ZŠ.

Autizmus. Dieťa s autizmom bez mentálneho postihnutia. Dieťa s autizmom s mentálnym postihnutím. Špecifiká  vzdelávania žiaka s autizmom v ZŠ, ŠZŠ. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s autizmom. Tvorba IVVP. Dokumentácia žiaka s autizmom. Vzdelávací program pre žiakov s autizmom (s mentálny postihnutím a bez mentálneho postihnutia). Hodnotenie žiakov s autizmom.

9. Dieťa s vývinovými poruchami učenia (VPU, ŠPU) vzdelávané v podmienkach ZŠ.

Vývinové poruchy učenia. Dieťa s vývinovými poruchami učenia – vplyv na vzdelávanie dieťaťa. Dieťa s VPU začlenené v bežnej ZŠ. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s vývinovými poruchami učenia. Tvorba IVVP. Dokumentácia žiaka s vývinovými poruchami učenia. Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. Hodnotenie žiakov s VPU.  

        10. Individuálne konzultácie priamo v zariadení.

Pravidelné konzultácie ku jednotlivých klientom podľa potrieb školy.


Ponuka pre materské školy

+ metodické semináre ako pre ZŠ – podľa jednotlivých druhov postihnutia (viď vyššie) prispôsobené pre potreby MŠ.


Ponukový list CŠPP pre školy