ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Ponukový list pre rodiny s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


1. Komplexný stimulačný program pre deti s oneskoreným vývinom, ohrozeným vývinom, so špeciálnymi potrebami v ranom veku.

2. Komplexný stimulačný program pre deti so sluchovým postihnutím v ranom veku.

3. Komplexný stimulačný program pre deti s autizmom v ranom veku.

4. Komplexný stimulačný program pre deti s telesným postihnutím v ranom veku.

5. Komplexný stimulačný program pre deti so sluchovým postihnutím v ranom veku – realizovaný v domácom prostredí - v rámci grantového programu Mobilný pedagóg Nadácie Pontis.

6. Komplexný stimulačný program pre deti so špeciálnymi potrebami v predškolskom veku.

7. Komplexný stimulačný program pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

8. Biofeedback.

9. Komplexný stimulačný program pre deti s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím s prvkami Snoezelen,    Bazálnej stimulácie.

10. Komplexný stimulačný program pre deti s vývinovými poruchami učenia.

11. Splývavé čítanie. SFUMATO.

12. Program tréningu pozornosti – KUPOZ.

13. Program na logopedickú stimuláciu detí s narušenou komunikačnou schopnosťou.

14. Alternatívna a augmentatívna komunikácia  (AAK) – stimulačný program pre nehovoriace deti.

15. Výchovné poradenstvo pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


Ponukový list CŠPP pre rodiny