ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Naše projekty:

 

2009


V období jún-august 2009 získalo Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole v Poprade grantovú podporu z Konta nádeje Slovenskej televízie v celkovej sume 8 975,- eur. Obsahom projektu bolo:

skvalitniť poskytovanú špeciálnopedagogickú a psychologickú starostlivosť,

zlepšiť podmienky vzdelávania a výchovy detí so špeciálnymi potrebami rôzneho veku a postihnutia,

podporiť integráciu detí so špeciálnymi potrebami do bežných materských, základných a stredných škôl,

umožniť klientom so špeciálnymi potrebami osvojovať si nové poznatky interaktívnou, pre ne atraktívnou formou,

zlepšovať pozornosť a koncentráciu klientov pomocou špeciálnej metódy Biofeedback


Za finančné prostriedky boli zakúpené: Biofeedback, interaktívna tabuľa, špeciálna klávesnica s veľkoplošnými tlačítkami, špeciálne spôsoby ovládanie počítača: myš pre deti s narušenou motorikou, ovládanie počítača očami – kde klient pohybmi očí môže nielen ovládať počítač, ale aj komunikovať s okolitým svetom – písať, ukazovať, ovplyvňovať udalosti okolo seba, špeciálne pomôcky na rozvoj zrakového, sluchového, hmatového vnímania, rozvoj motoriky, rehabilitačné pomôcky, manipulačné lôžko.


2011


Projektová výzva ministerstva školstva Včas a účinne pomôcť 2011.

Názov projektu: Viac kompetencií a informácií rodičovi –  vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj dieťaťa so špeciálnymi potrebami.


Ciele projektu:


1. Vytvorenie tzv. Senzorickej miestnosti určenej pre deti so špeciálnymi potrebami v ranom veku

2. Vytvorenie Požičovne špeciálnych pomôcok a odbornej literatúry, systému zapožičiavania týchto pomôcok do rodín

3. Vytvorenie Podporných skupín rodičov detí so špeciálnymi potrebami, vytvorenie priestoru na výmenu skúseností a vzájomnú podporu v ťažkej situácii.

4. Vytvorenie metodických materiálov pre zákonných zástupcov detí so špeciálnymi potrebami podľa druhu postihnutia, tiež pre jasle a materské školy, materské centrá, ktoré

5. Pravidelné reedukácie s klientmi v ranom veku zameranými na rozvoj senzorických, motorických, poznávacích funkcií a komunikačných zručností.

Projekt bol podporený sumou: 8534 eur

Za poskytnuté finančné prostriedky sme zakúpili: zariadenie Senzorickej miestnosti – špeciálne pomôcky na rozvoj senzorických schopností detí so ŠVVP, knihy a špeciálne pomôcky určené na zapožičiavanie rodičom, vytvorili sme knižnicu odbornej literatúry a požičovňu pomôcok, vznikli metodické materiály pre rodičov detí so ŠVVP.


2013:


Názov projektu: Mobilný pedagóg 2013 – Nadácia Pontis. CŠPP v Poprade podalo žiadosť o podporu z programu Mobilný pedagóg 2013, ktorý realizuje Nadácia Pontis z nadačného Fondu Slovak Telecom.

Vďaka finančným prostriedkom z projektu 1 špeciálny pedagóg – surdopéd vykonával terénnu špeciálnopedagogickú starostlivosť o 2 deti so sluchovým postihnutím priamo v domácom prostredí  po dobu 10 mesiacov.

Nadácia Pontis podporila aj reedíciu brožúrky Raná starostlivosť o deti so sluchovým postihnutím v ranom veku.2013:


Názov Projektu: Vytvorenie miestnosti Montessori a úseku raného poradenstva pre CŠPP Poprad

Grantový program OZ Korálky – občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami.

Za finančné prostriedky z grantového programu bola vytvorená Montessori miestnosť/úsek raného poradenstva CŠPP V Poprade.


2014:

 

Projektová výzva ministerstva školstva Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2014.

Názov projektu: Intenzívnou stimuláciou grafomotorických, jazykových, predčitateľských a predmatematických zručností v ranom a v predškolskom veku znižujeme riziko problémov s učením u detí   so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.“


Ciele projektu:


1.  skvalitniť psychologickú a špeciálnopedagogickú starostlivosť o deti ŠVVP v ranom                                     a v predškolskom  veku s rôznym druhom a stupňom postihnutia - vytvoriť program Stimulácie motorického, senzorického vnímania, predčitateľských a predmatematických schopností detí so ŠVVP

2. zlepšiť spoluprácu všetkých zainteresovaných pri vyhľadávaní, starostlivosti a pri integrácii dieťaťa so špeciálnymi potrebami v ranom, predškolskom a školskom veku.

3.  vytvoriť informačnú brožúrku: „Profesijná orientácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ pre rodičov a školy.  

4. vydať metodickú príručku s pracovnými listami: „Rozvíjanie komunikačných  zručností detí s narušenou komunikačnou schopnosťou od logopédky Mgr. Márie Jakubkovičovej“

5. vytvoriť a realizovať metodický program: „Metodické usmerňovanie školských špeciálnych pedagógov, pedagógov v materských, základných a stredných školách, v ktorých  sú zaškolení žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“

Suma, ktorou bol projekt podporený: 3500 eur

Spoluúčasť: OZ KORÁLKY – občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami.