ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Dokumentácia žiaka so ŠVVP


Dokumentáciu žiaka so ŠVVP tvorí:

 

1. Návrh na vzdelávanie dieťaťa a žiaka so ŠVVP do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do     materskej  školy, do základnej školy a do strednej školy  

2. Správa zo špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia,

3. Správa z odborného vyšetrenia (podľa potreby, ako navrhnú špeciálni pedagógovia podľa pédie)

4. Písomné vyjadrenie k školskému začleneniu (k školskej integrácii),

5. Individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka (§ 11 ods. 10 písmen

    a) až d) školského zákona)


1. Tlačivo Návrh na vzdelávanie dieťaťa a žiaka so ŠVVP do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej  školy, do základnej školy a do strednej školy  - vypisuje škola pred nástupom žiaka so ŠVVP do školy.


Formulár Návrh na vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy sa pri zmene školy znovu nevyplňuje; škola ktorá vzdelávala žiaka doposiaľ, uvedené tlačivo spolu s ďalšou osobnou dokumentáciou žiaka zašle škole, do ktorej bol žiak prijatý (2.5.3 Špeciálne školy, špeciálne triedy bod 6 POP 2009/2010).


2. správa z psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia.

 

Časť D1 tvorí Správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia vypracovaná v poradenskom zariadení.

Správa špeciálneho pedagóga obsahuje informácie o:

- druhu postihnutia alebo narušenia,

- konkrétnych výchovno-vzdelávacích potrebách žiaka,

- odporúčaných pedagogických postupoch,

- navrhovaných organizačných zmenách výchovno-vzdelávacieho procesu,

- obsahu, rozsahu, a spôsobe poskytovania individuálnej pedagogickej a špeciálnopedagogickej

  starostlivosti,

- navrhovaných kompenzačných pomôckach,

- návrhu spôsobu skúšania a hodnotenia žiaka,

- dobe platnosti správy z diagnostiky,

- návrhu na formu vzdelávania žiaka.


Časť D2 tvorí Správa z psychologického vyšetrenia vypracovaná v poradenskom zariadení.

Správa z psychologického vyšetrenia obsahuje informácie o úrovni:

- všeobecných intelektových schopností,

- špeciálnych intelektových schopností,

- kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov (úrovni poznávacích procesov),

- osobnostných vlastností,

- psychomotorických atribútov vrátane grafomotoriky,

- prípadnej psychologickej starostlivosti,

  obsahuje tiež:

- iné súvzťažné údaje, o. i. rozbor nerovnomerných výkonov žiaka vo vzťahu k výchovno-

  vzdelávaciemu procesu,

- informácie o možnostiach nápravy,

- termín najbližšieho kontrolného vyšetrenia,

- návrh na formu vzdelávania žiaka.


Psychologické vyšetrenie dieťaťa nemožno vykonať bez písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu, ak zákon neustanovuje inak, napr. zákon č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Dieťa v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia svojich rodičov (2.5.3.1 Pedagogicko-psychologické poradne bod 2 POP 2007/2008). Školy a školské zariadenia majú právo získavať a spracúvaťosobné údaje (zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) o deťoch a žiakoch týkajúce sa fyzického zdravia a duševného zdravia, mentálnej úrovne, vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky (§ 11 ods. 7 bod 7 a 8 školského zákona).

Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi podľa ods. 7, majú povinnosť mlčanlivosti; a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu, § 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa osobitného predpisu - § 49 ods. 5 písm. c) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (§ 11 ods. 8 školského zákona).IVVP – vzor