ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Našou snahou je popri štandardne poskytovaných službách poskytovať aj služby zákonným zástupcom, učiteľom a iným záujemcom detí so ŠVVP aj nadštandardné služby. Snažíme sa vychádzať z potrieb rodín a odborníkov. Naša dlhoročná prax ukázala, že rodičia detí s rôznymi druhmi postihnutia vítajú možnosť zapožičať si pomôcky, hračky, špeciálne kompenzačné pomôcky, knihy, odbornú literatúru, pracovné listy, metodiky.


Naše CŠPP preto zriadilo požičovňu pomôcok, kníh a odbornej literatúry.  


Špeciálny pedagóg, logopéd alebo rehabilitačný pracovník po diagnostike dieťaťa vypracuje individuálny plán pre dieťa a rodinu, podľa ktorého potom pri pravidelných stretnutiach (reedukáciách) postupuje. V jednotlivých obdobiach vývinu dieťaťa navrhujeme rodine, aké pomôcky by mohli pomôcť stimulovať vývin ich dieťaťa.  Rodina dieťaťa si niektoré pomôcky môže požičať a používať ich doma po dohovorenú dobu. Pomôcky pre deti aj navrhujeme a testujeme účinnosť ich použitia.


Priebežne sa snažíme zakupovať nové pomôcky, hračky, knihy, reagujeme na nové trendy vo výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami.


Príklady hračiek a pomôcok:

- rôzne hračky a pomôcky na rozvoj motorických schopností detí,

- rôzne hračky na rozvoj senzomotorických (zrakových, sluchových, hmatových)  schopností,

- rôzne hračky  a pomôcky na rozvoj sebaobslužných  schopností,

- rôzne hračky, hry, obrázkový materiál na stimuláciu komunikačných a rečových schopností,

- tzv. komunikačné tabuľky pre deti, ktoré nemôžu používať hovorenú reč na komunikáciu, deti s narušenou motorikou (GO TALK4, GO TALK 9, PESONAL TALKER...),

- špeciálne spôsoby ovládania počítača (INTELIKEYS, klávesnice s veľkoplošnými tlačítkami, veľkoplošné myši pre deti s telesným postihnutím), .............

- špeciálne ceruzy, perá, násadky na písacie potreby,


Príklady kníh, odbornej literatúry:


- odborná literatúra o všetkých druhoch postihnutia

- odborná literatúra o vývine dieťaťa, aj vývine dieťaťa s postihnutím

- odborná literatúra o spôsoboch vyrovnania sa s ťažkou životnou situáciou

- odborná literatúra – hry a cvičenia na stimuláciu vývinu dieťaťa

- detské knižky, leporelá pre deti v rôznom veku


Vlastná edičná činnosť CŠPP:


- brožúrka „Raná starostlivosť o deti so sluchovým postihnutím“

- metodická príručka : „Učme sa spolu hovoriť“.


Požičiavanie pomôcok a kníh je pre rodiny klientov zdarma, pomôcky boli zakúpené pomocou grantových výziev Ministerstva školstva SR, Konta Nádeje RTVS, spolufinancovaním  s občianskym združením KORÁLKY.


Súčasťou dokumentácie je aj tzv. výpožičný list, v ktorom rodič potvrdí zapožičanie pomôcky a hmotnú zodpovednosť v prípade straty alebo poškodenia pomôcky.