ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Psychologickú starostlivosť poskytuje v našom zariadení naša psychologička Mgr. Marcela Solivarská s dlhoročnou praxou v obore.    


Deťom so špeciálno-pedagogickými potrebami v predškolskom, školskom a adolescentnom veku poskytuje diagnostickú, poradenskú a terapeutickú starostlivosť, realizuje psychologické vyšetrenia a následne poradenstvo a pomoc v ich vzdelávacom, osobnostnom a sociálnom vývine.


V spolupráci so špeciálnymi pedagógmi CŠPP na žiadosť škôl, rodičov, a pedagógov uskutočňuje psychologickú diagnostiku, rediagnostiku a poradenstvo integrovanými deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z MŠ, ZŠ, ŠZŠ v okrese Poprad, Kežmarok, Levoča a iných okresov. Realizuje vyšetrenia deťom so ŠVVP v rámci školskej zrelosti, voľby povolania, deťom so špecifickými poruchami učenia a pod.


Metodicky usmerňuje školských psychológov.


V rámci komplexnej starostlivosti o deti s rôznymi druhmi postihnutí spolupracuje s ich rodičmi a pedagógmi s poskytnutím následných odborných služieb (reedukácia, stimulácia vývinu, postupy v edukácii a pod.) Podľa potreby pri starostlivosti o tieto deti spolupracuje s klinickými psychológmi, PPP, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (posudková komisia), rehabilitačnými pracovníkmi a inými odborníkmi. 


Mgr. Marcela Solivarská, klinický psychológ