ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Logopedickú starostlivosť v našom zariadení poskytuje Mgr. Beáta Sedláková s dlhoročnou praxou v obore.


Mgr. Beáta Sedláková, logopéd,


komplexná  starostlivosť o klientov  s narušenou komunikačnou schopnosťou :


- klientov s oneskoreným vývinom reči,


- klientov s mutizmom,


- klientov s narušením článkovania reči;


- klientov so symptomatickými poruchami reči (DMO, sluchové postihnutie, autizmus...);


- kombinovanými poruchami reči;


- komplexná starostlivosť o klientov s telesným postihnutím, pomoc pri zaškolení klienta v bežnej materskej,   základnej, strednej škole


- poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok vrátane špeciálnych spôsobov ovládania počítača


- alternatívne metódy čítania


- bazálna stimulácia


- alternatívne formy čítania a písania u klientov s telesným postihnutím


- rozvoj špecifických schopností nevyhnutných pre osvojovanie čitateľských, grafomotorických a matematických    zručností (zraková percepcia, sluchová percepcia, sluchovo-motorická koordinácia, orientačné schopnosti)


- odporúčanie špeciálnych postupov, alternatívnych metód pri práci s mentálne postihnutými,


- odporúčanie úpravy podmienok (obsah, formy, prostredie) pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami.