ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Naše zariadenie poskytuje kvalitnú špeciálnopedagogickú starostlivosť, ktorú poskytujú kvalifikované odborníčky Mgr. Alena Ledecká, Mgr. Andrea Bilšáková, Mgr. Viera Regecová, Mgr. Monika Račková, Mgr. Zdena Dedáčkovás dlhoročnou praxou v danom odbore.  Poskytujeme:


    


deti a mládež  s mentálnym postihnutím:


- komplexná starostlivosť o klientov s mentálnym postihnutím: diagnostika, rediagnostika, reedukácia, rehabilitácia,

- raná  a predškolská starostlivosť o deti s mentálnym postihnutím,

- využitie metód a postupov  vhodných u detí s mentálnym postihnutím,

- individuálna a skupinová  reedukácia čítania, písania, matematiky,

- rozvoj grafomotorických zručností detí s mentálnym postihnutím,

- využitie metódy montessori pri výchove a vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím,

- rozvoj špecifických schopností nevyhnutných pre osvojovanie čitateľských, grafomotorických a matematických zručností (zraková percepcia, sluchová percepcia, sluchovo-motorická koordinácia, orientačné schopnosti),

- odporúčanie špeciálnych postupov, alternatívnych metód pri práci s mentálne postihnutými

- odporúčanie úpravy podmienok vzdelávania (obsah, formy, prostredie) pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami,  

- náprava čítania, metodika techniky splývavého čítania SFUMATO,

- rozvoj jemnej, hrubej motoriky, zlepšovanie sebaobslužných činností,

- činnostná terapia,

- raná starostlivosť o deti s mentálnym postihnutím,

- predprimárne vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím,

- komplexná starostlivosť pri zaškolení detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl

vyhľadanie vhodnej MŠ, ZŠ, SŠ,  konzultácie s učiteľom, návštevy klienta v zariadení, pomoc vyučujúcim s vypracovaním dokumentácie žiaka,

- bazálna stimulácia,

- Snoezelen,

- výber vhodnej kompenzačnej pomôcky, testovanie efektívnosti využitia pomôcky,

- výber vhodnej komunikačnej metódy, ak dieťa s mentálnym postihnutím nepoužíva hovorovú formu reči, komunikačný tréning,

- výchovné poradenstvo, profesijná orientácia detí a mládeže s mentálnym postihnutím.

- poradenstvo v oblasti sociálnej a kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia (ZŤP), vypracovanie potrebných odporúčaní.


starostlivosť o deti a mládež s telesným postihnutím


- komplexná starostlivosť o klientov s telesným postihnutím: diagnostika, rediagnostika, reedukácia.

- raná a predškolská starostlivosť o deti s telesným postihnutím,

- komplexná starostlivosť pri zaškolení detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl

vyhľadanie vhodnej MŠ, ZŠ, SŠ,  konzultácie s učiteľom,

- odporúčanie úpravy podmienok vzdelávania (obsah, formy, prostredie) pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami,  

- využitie metód a postupov  vhodných u detí s telesným postihnutím,

- individuálna a skupinová  reedukácia čítania, písania, matematiky,

- rozvoj grafomotorických zručností detí s telesným postihnutím,

- využitie metódy montessori pri výchove a vzdelávaní detí s telesným postihnutím,

- rozvoj špecifických schopností nevyhnutných pre osvojovanie čitateľských, grafomotorických a matematických zručností (zraková percepcia, sluchová percepcia, sluchovo-motorická koordinácia, orientačné schopnosti),

- odporúčanie špeciálnych postupov, alternatívnych metód pri práci s telesne postihnutými,

- náprava čítania, metodika techniky splývavého čítania SFUMATO,

- činnostná terapia,

- bazálna stimulácia,

- Snoezelen,

- výber vhodnej kompenzačnej pomôcky, testovanie efektívnosti využitia pomôcky,

- výber vhodnej komunikačnej metódy, ak dieťa s mentálnym postihnutím nepoužíva hovorovú formu reči, komunikačný tréning,

- výchovné poradenstvo, profesijná orientácia detí a mládeže s mentálnym postihnutím,

- poradenstvo v oblasti sociálnej a kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia (ZŤP), vypracovanie potrebných odporúčaní.starostlivosť o deti  a mládež  s viacnásobným postihnutím


- komplexná starostlivosť o klientov s viacnásobným postihnutím: diagnostika, rediagnostika, reedukácia, rehabilitácia,

- raná a predškolská starostlivosť o deti s viacnásobným postihnutím,

- komplexná starostlivosť pri zaškolení detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl

vyhľadanie vhodnej MŠ, ZŠ, SŠ,  konzultácie s učiteľom, návštevy klienta v zariadení, pomoc vyučujúcim s vypracovaním dokumentácie žiaka,

- odporúčanie úpravy podmienok vzdelávania (obsah, formy, prostredie) pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami,  

- využitie metód a postupov  vhodných u detí s viacnásobným postihnutím,

- rozvoj jemnej, hrubej motoriky, zlepšovanie sebaobslužných činností,

- individuálna a skupinová  reedukácia čítania, písania, matematiky,

- rozvoj grafomotorických zručností detí s viacnásobným postihnutím,

- využitie metódy montessori pri výchove a vzdelávaní detí s viacnásobným postihnutím,

- rozvoj špecifických schopností nevyhnutných pre osvojovanie čitateľských, grafomotorických a matematických zručností (zraková percepcia, sluchová percepcia, sluchovo-motorická koordinácia, orientačné schopnosti),

- odporúčanie špeciálnych postupov, alternatívnych metód pri práci s viacnásobne postihnutými,

- využitie AAK – alternatívnych a augmentatívnych foriem komunikácie s dieťaťom s viacnásobným postihnutím,

- výber vhodnej komunikačnej metódy, ak dieťa s viacnásobným postihnutím nepoužíva hovorovú formu reči, komunikačný tréning,

- náprava čítania, metodika techniky splývavého čítania SFUMATO,

- činnostná terapia,

- raná starostlivosť o deti s mentálnym postihnutím,

- predprimárne vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím,

- Bazálna stimulácia,

- Snoezelen,

- výber vhodnej kompenzačnej pomôcky, testovanie efektívnosti využitia pomôcky,

- výchovné poradenstvo, profesijná orientácia detí a mládeže s viacnásobným postihnutím.

- poradenstvo v oblasti sociálnej a kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia (ZŤP), vypracovanie potrebných odporúčaní.
starostlivosť o deti a mládež so sluchovým postihnutím


- komplexná starostlivosť o klientov so sluchovým postihnutím: diagnostika, rediagnostika, reedukácia, rehabilitácia,

- raná a predškolská starostlivosť o deti so sluchovým postihnutím,

- špecifická diagnostika vývinu sluchových schopností,

- analýza audiogramu,

- návrh individuálneho plánu pre klienta a rodinu,

- komplexná starostlivosť pri zaškolení detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl,

vyhľadanie vhodnej MŠ, ZŠ, SŠ,  konzultácie s učiteľom, návštevy klienta v zariadení, pomoc vyučujúcim s vypracovaním dokumentácie žiaka,

- odporúčanie úpravy podmienok vzdelávania (obsah, formy, prostredie) pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami,  

- využitie metód a postupov  vhodných u detí so sluchovým postihnutím,

- pomoc pri výbere vhodnej komunikačnej metódy (posunková reč, hovorená reč, totálna komunikácia...),

- intenzívna sluchovo-rečová výchova,

- komunikačný tréning s členmi rodiny,

- základy posunkovej reči, sprostredkovanie kurzu posunkovej reči,

- rozvoj grafomotorických  a motorických zručností detí so sluchovým postihnutím,

- využitie metódy montessori pri výchove a vzdelávaní detí s viacnásobným postihnutím,

- rozvoj špecifických schopností nevyhnutných pre osvojovanie čitateľských, grafomotorických a matematických zručností (zraková percepcia, sluchová percepcia, sluchovo-motorická koordinácia, orientačné schopnosti),

- individuálna a skupinová  reedukácia čítania, písania, matematiky,

- odporúčanie špeciálnych postupov, alternatívnych metód pri práci so sluchovo  postihnutými,

- využitie AAK – alternatívnych a augmentatívnych foriem komunikácie s dieťaťom so sluchovým postihnutím v kombinácii s iným postihnutím,  

- výber vhodnej komunikačnej metódy, ak dieťa so sluchovým postihnutím nepoužíva hovorovú formu reči, komunikačný tréning,

- náprava čítania, metodika techniky splývavého čítania SFUMATO,

- raná starostlivosť o deti s oneskoreným vývinom – aj v domácom prostredí,

- predprimárne vzdelávanie detí so sluchovým postihnutím,

- výber vhodnej kompenzačnej pomôcky, testovanie efektívnosti využitia pomôcky,

- výchovné poradenstvo, profesijná orientácia detí a mládeže s viacnásobným postihnutím.

- poradenstvo v oblasti sociálnej a kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia (ZŤP), vypracovanie potrebných odporúčaní pre príslušné úrady.
starostlivosť o deti a mládež s narušenou komunikačnou schopnosťou


-          klientov s oneskoreným vývinom reči,

-          klientov s dysláliou,

-          klientov s mutizmom,

-          klientov so symptomatickými poruchami reči (mentálne postihnutie, viacnásobné postihnutie,            DMO, sluchové postihnutie, autizmus...).
starostlivosť o deti  a mládež s autizmom a inými pervazívnymi poruchami
starostlivosť o deti a mládeži s vývinovými poruchami učenia


- komplexná starostlivosť o deti a mládež s vývinovými poruchami učenia,

- diagnostika vývinových porúch učenia,

- komplexná starostlivosť pri zaškolení detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl

     vyhľadanie vhodnej MŠ, ZŠ, SŠ,  konzultácie s učiteľom, návštevy klienta v zariadení, pomoc       

     vyučujúcim s vypracovaním dokumentácie žiaka,

- odporúčanie úpravy podmienok vzdelávania (obsah, formy, prostredie) pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami,  

- pravidelné reedukácie,  

- náprava čítania technikou SFUMATO,

- náprava písania, rozvoj grafomotorických zručností,

- náprava matematických zručností,

- čítanie s porozumením.