ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

NÁŠ TÍM


PaedDr. Paula Bystrá – riaditeľka Spojenej školy v Poprade, CŠPP


PaedDr. Martina Rzymanová, surdopéd, vedúca CŠPP

- komplexná starostlivosť o klientov  so sluchovým postihnutím  s rôznym druhom a stupňom straty sluchu  

- komplexná starostlivosť o klientov  o klientov s kochleárnym implantátom,

- intenzívna sluchovo-rečová  výchova,

- špeciálnopedagogická pomoc pri vzdelávaní dieťaťa so sluchovým postihnutím v bežnej materskej, základnej,    strednej škole, poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok

- starostlivosť o klientov s viacnásobným postihnutím,

- komplexná starostlivosť o klientov  s viacnásobným postihnutím, s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím,

- bazálna stimulácia, snoezelen,

- splývavé čítanie SFUMATO,

- aplikácia metódy montessori  u detí so špeciálnymi potrebami.


Vzdelanie a kurzy:

Terapeutická práca s deťmi ako súčasť výchovného procesu. Vzdelávací program. 2004

Logopédia v školskej praxi. Priebežné vzdelávanie MPC v Prešove. 2006

Laheyovej model vývinu detskej reči. Dialóg s.r.o. 2006

Ľahká mozgová dysfunkcia a špecifické poruchy učenia. Združenie pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu. 2007

„Take a new look“ kurz pre profesionálov pracujúcich s rodičmi detí  so špeciálnymi potrebami. 2008

Základný seminár Bazálna stimulácia. Inštitút pre Bazálnu stimuláciu. 2009

Sfumato – Splývavé čítanie. Cyklické vzdelávanie. 2009

Uľahčovaná komunikácia. Kurz I., II. iV.

Rigorózne konanie, obhajoba rigoróznej práce. Pdf UK Bratislava. 2010

Using Assistive Technilogy To Adapt Education For Children With Special Needs. The University od Tennessee at Chatanooga Division of Continuing Education. 2010

Detské znakovanie Baby signs.

Masáže detí a dojčiat.

Montessori metóda: Aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a montessori filozofia – stupeň I., II. Centrum holistického vzdelávania. 2012

Montessori metóda: Oblasť Matematika – Aritmetika I a Montessori  filozofia zameraného na prácu s deťmi od 4 do 12 rokov. 2013.

Prvá atestácia – odborný zamestnanec. Sluchová výchova v podmienkach centra špeciálnopedagogického poradenstva ako východisko úspešného zaškolenia dieťaťa. MPC Prešov, 2013

Aktualizačné vzdelávanie: Výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP. 2013. Prevencia stresu a syndróm vyhorenia v školstve. 2013.  Komunikácia a riešenie konfliktov. 2013.

Úvodné školenie programu Mobilný pedagóg: Raná starostlivosť ako terénna práca pre rodiny s deťmi so sluchovým postihnutím. 2013.

SFUMATO – Splývavé čítanie. Kontinuálne vzdelávanie. ABC MUSIC. 2014-2015

Andrea Žabinská

- administratívny pracovník

- vybavovanie korešpondencie CŠPP

- registrácia klientov CŠPP, vedenie dokumentácie CŠPP

- príprava dokumentácie na psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia klientov

- archivácia spisov CŠPP 


Základný seminár Bazálna stimulácia. Inštitút pre Bazálnu stimuláciu. 2009

Detské znakovanie Baby signs.

Montessori metóda: Aktivity každodenného života. 2014

Mgr. Alena Ledecká –  psychopéd

- komplexná špeciálnopedagogická starostlivosť o klientov :

- deti a mládež s mentálnym postihnutím

- deti a mládež s vývinovými poruchami učenia

- využitie metód a postupov  vhodných u detí s mentálnym postihnutím, komplexná starostlivosť o klientov    s mentálnym postihnutím, 

- využitie metód a postupov  vhodných u detí s mentálnym postihnutím,

 

Vzdelanie a kurzy:

Diagnostika vývinových porúch učenia.

Individuálny výchovno-vzdelávací plán.

Terapeutická práca s deťmi vo výchovno-vzdelávacom procese.

Sfumato – Splývavé čítanie. Cyklické vzdelávanie. 2009

Práca s Lego Dacta.

Grafomotorika a jej diagnostika.

Základný seminár Bazálna stimulácia. Inštitút pre Bazálnu stimuláciu. 2009

Práca s deťmi s poruchami správania.

Mgr. Marcela Solivarská, klinický psychológ

- komplexná psychologická diagnostika a starostlivosť o deti so ŠVVP

- poradenstvo, psychoterapia a reedukácia deťom so ŠVVP a ich rodinám,

- rediagnostika, psychologické poradenstvo a pomoc začleneným deťom v MŠ, ZŠ, ŠZŠ, SŠ,

- psychologické vyšetrenia, pomoc a poradenstvo klientom so špecifickými poruchami učenia, ADHD;    starostlivosť    v osobnostnom a edukačnom vývine.

- profesijná orientácia a poradenstvo klientom so ŠVVP - spolupráca

 

Vzdelanie s kurzy:

Školiace miesto v psychologickej diagnostike v psychiatrii. 1983

Tématický kurz detskej psychiatrie.  1988

Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve v odbore klinická psychológia. 1990

Tréning k používaniu CHIPS metódy. 1996

Vývin detskej kresby. 1997

Videotréning komunikácie ako prostriedok zefektívnenia práce so skupinou a jednotlivcom.   2005

Základný kurz Bazálna stimulácia, 2009

Cyklické vzdelávanie „SFUMATO“ splývavé čítanie.  2009

Mgr. Zdena Dedáčková: psychopéd, výchovný poradca

- komplexná starostlivosť o klientov  s vývinovými poruchami učenia – dyslexia, dysortografia, dysgarfia,    dyskalkúlia

- pomoc pri zaškolení detí s poruchami učenia,

- výchovné poradenstvo pri výbere povolania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

- profesijná orientácia žiakov a študentov so špeciálnymi potrebami,

- orientácia v stredných školách a odborných učilištiach orientujúcich sa na vzdelávanie žiakov a študentov so    ŠVVP,

- pomoc pri vyhľadaní vhodnej strednej školy a odborného učilišťa pre integráciu žiakov a študentov so ŠVVP.

 

Vzdelanie a kurzy:

Výchovný poradca v škole. MPC Prešov

Práca s programom COMDI.

                                   
Mgr. Andrea Bilšáková, špeciálny pedagóg pre raný vek

- komplexná starostlivosť o deti s diagnostikovaným rizikom vývinu a deti s potencionálnym rizikom vývinu v    ranom veku

- komplexná starostlivosť o deti v predškolskom veku

- komplexná starostlivosť o deti s vývinovými poruchami učenia

- poskytovanie poradenských služieb rodinám detí v ranom veku,

- zisťovanie úrovne vedomostí a schopností dieťaťa, komunikácie, sociability,

- poradenská činnosť rodičom detí so špeciálnymi potrebami a učiteľkám v MŠ, ktoré tieto deti navštevujú,

- vypracovanie stimulačných plánov detí v ranom veku, predškolskom a mladšom školskom veku,

- eedukácie, pravidelná špeciálnopedagogická starostlivosť o deti so špeciálnymi potrebami,

- využitie metód a postupov  vhodných u detí v ranom veku,


Vzdelanie a kurzy:

Terapeutická práca s deťmi ako súčasť výchovného procesu.

Dyslexia predškolského veku. PaedDr. O Zelinková.

Vizuomotorika a grafomotorika.

Cyklické vzdelávanie „SFUMATO“ – splývavé čítanie.

Využitie informačných s komunikačných technológií v práci učiteľa.

Metodika rozvíjania základných matematických predstáv.

Diagnostika matematických zručností.

Základný kurz Bazálna stimulácia v ošetrovateľskej praxi.

Mgr. Viera Regecová, psychopéd

- individuálne orientovaná komplexná starostlivosť o klientov s mentálnym postihnutím

- využitie metód a postupov  vhodných u detí s mentálnym postihnutím,

- certifikovaný terapeut  biofeedback

- činnostná terapia,

- alternatívne metódy čítania,

- bazálna stimulácia,

- individuálna a skupinová  reedukácia čítania, písania, matematiky,

- program KUPOZ

- rozvoj špecifických schopností nevyhnutných pre osvojovanie čitateľských, grafomotorických a matematických    zručností (zraková percepcia, sluchová percepcia, sluchovo-motorická koordinácia, orientačné schopnosti)

- odporúčanie špeciálnych postupov, alternatívnych metód pri práci s mentálne postihnutými

- odporúčanie úpravy podmienok (obsah, formy, prostredie) pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami

- arteterapeutické aktivity, podpora tvorivých schopností klientov s mentálnym postihnutím

- aplikácia Baby sings (znaková reč u detí)Vzdelanie a kurzy:

Montessori metóda: Aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a montessori filozofia – stupeň I., II. Centrum holistického vzdelávania. 2014

2010:  Certifikačný kurz v metóde neurobiofeedback v špeciálnopedagogickej praxi- oprávnenie používať označenie neurofeedback terapeut. Slovenská asociácia pre biofeedback a neurológiu. Neurobiofeedback inštitút, Rimavská Sobota.

2010:  Certifikát –Nové trendy v terapii ADHD / EEG – Biofeedback/BIOFEEDBACK INSTITUT, Praha.

2009: Certifikát- Program BABY SINGS.

2009 Basale stimulation.

2006 Kurz  Špecifické vývinové poruchy učenia. Trenčín

2005 Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa

Asociácia projektu Infovek

KUPOZ Dys – centrum, Praha


Mgr. Beáta Sedláková, logopéd, somatopéd

- komplexná  starostlivosť o klientov  s narušenou komunikačnou schopnosťou

- klientov s oneskoreným vývinom reči,

- klientov s mutizmom,

- klientov s narušením článkovania reči;

- klientov so symptomatickými poruchami reči (DMO, sluchové postihnutie, autizmus...);

- kombinovanými poruchami reči;

- komplexná starostlivosť o klientov s telesným postihnutím, pomoc pri zaškolení klienta v bežnej materskej,    základnej, strednej škole

- poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok vrátane špeciálnych spôsobov ovládania počítača

- alternatívne metódy čítania

- bazálna stimulácia

- alternatívne formy čítania a písania u klientov s telesným postihnutím

- rozvoj špecifických schopností nevyhnutných pre osvojovanie čitateľských, grafomotorických a matematických    zručností (zraková percepcia, sluchová percepcia, sluchovo-motorická koordinácia, orientačné schopnosti)

- odporúčanie špeciálnych postupov, alternatívnych metód pri práci s mentálne postihnutými,

- odporúčanie úpravy podmienok (obsah, formy, prostredie) pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami.

 

Vzdelanie a kurzy:

Logopedické sondy - metodika používania pri individuálnej logopedickej intervencii
Bazálna stimulácia
Školský program INPP


  


 

Mgr. Monika Račková, špeciálny pedagóg pre deti s autizmom

- komplexná starostlivosť o klientov  s autizmom

- poradenstvo pri výchove a vzdelávaní klientov s autizmom

- štrukturovaná výuka detí s autizmom – program TEACCH

- kognitívno-behaviorálne modifikácie prejavov správania

- terapeutické aktivity na zmiernenie príznakov autistického správania


Vzdelanie a kurzy:

Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa.

Autizmus: prejavy, diagnostika, terapia. Odborný výcvik.

Kognitívno-behabiorálne medifikácie prejavov správania autistických detí.

Autizmus.

Program Baby Signs – kurz znakovej reči pre batoľatá.

Základný kurz Bazálnej stimulácie v ošetrovateľskej starostlivosti.

SFUMATO – splývavé čítanie. Cyklické vzdelávanie 2009

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov finančná gramotnosť.


Zuzana Bittnerová, fyzioterapeut

- komplexná fyzioterapeutická činnosť


Vzdelanie a kurzy:

Forma –funkcia – facilitácia

Funkčné tapovanie vo fyzioterapii

Bazálna stimulácia

Využitie Bobathových techník  v liečbe DMO


Gabriela Janíčková, fyzioterapeut

- komplexná fyzioterapeutická činnosť


Vzdelanie a kurzy:

Forma –funkcia – facilitácia

Funkčné tapovanie vo fyzioterapii

Bazálna stimulácia


PaedDr. Katarína Majerčáková, psychopéd

- komplexná špeciálnopedagogická starostlivosť o klientov :

- deti a mládež s mentálnym postihnutím,

- deti a mládež s vývinovými poruchami učenia,

- komplexná starostlivosť o deti predškolského  a mladšieho školského veku,

- bazálna stimulácia, snoezelen,

- využitie vhodných metód a postupov pri nácviku alebo  náprave čítania ( Sfumato – splývavé čítanie ),

- vypracovanie stimulačných plánov  pre deti v  predškolskom a mladšom školskom veku


Vzdelanie a kurzy:

Základný seminár Bazálna stimulácia. Inštitút pre Bazálnu stimuláciu. 2009

Sfumato – Splývavé čítanie. Cyklické vzdelávanie. 2009

Detské znakovanie Baby signs.

Montessori metóda: Aktivity každodenného života. 2014

Rigorózne konanie, obhajoba rigoróznej práce. Pdf UK Ružomberok. 2013

Prvá atestácia – pedagogický zamestnanec. Kvalitatívny rozbor prípadovej štúdie žiaka s mentálnym postihnutím a pseudoporuchami učenia. PfKU, 2014

Aktualizačné vzdelávanie: Výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP. 2014. Prevencia stresu a syndróm vyhorenia v školstve. 2015.  Komunikácia a riešenie konfliktov. 2014.

Inovačné vzdelávanie: Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávanie. 2015

Druhá atestácia – pedagogický zamestnanec. Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry u žiakov s mentálnym postihnutím. PfKU, 2016

SFUMATO ® – / Splývavé čítanie®/ - čítanie pre všetky deti. Kontinuálne vzdelávanie. ABC MUSIC. 2015-2016


Mgr. Mária Grudinina

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

V priebehu štúdia sa zúčastnila na letných táboroch ako asistentka deťom s PAS (2012 - 2014) s organizáciou APLA Južné Čechy. Intenzívne sa začala o problematiku autizmu zaujímať počas písania bakalárskej práce, ktorá bola zameraná na ABA terapiu. Pracovala ako asistentka učiteľa pre žiaka s vysokofunkčným autizmom.

Od októbra 2015 do septembra 2016 pracovala v Centre terapie autizmu v Prahe ako asistentka O.T.A terapeuta a ako samostatná terapeutka so zameraním na individuálne nácviky a nácviky hry pre deti s PAS.

Absolvovala rôzne psychodiagnostické kurzy, psychoterapeutické workshopy a semináre venujúce sa téme autizmu.

V súčastnosti pracuje ako triedna učiteľka ŠZŠ Partizánska 2, Poprad a ako psychologička v CŠPP.