ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Mgr. Andrea Bilšáková, riaditeľka Spojenej školy v Poprade

PaedDr. Martina Rzymanová, surdopédka, vedúca CŠPP

Mgr. Andrea Žabinská, administratívna pracovníčka

PhDr. Martina Rešetárová, psychologička

Mgr. Denisa Horváthová, psychologička

Mgr. Beáta Sedláková, logopédka

PaedDr. Katarína Majerčáková, psychopédka

Mgr. Zdena S. Kožušková, psychopédka, výchovná poradkyňa

Mgr. Viera Regecová, psychopédka

Mgr. Denisa Gergišáková,  špeciálny pedagóg pre deti s autizmom

Mgr.  Soňa  Farkašovská, špeciálna pedagogička

Gabriela Janíčková, fyzioterapeutka

Zuzana Bittnerová, fyzioterapeutka

 

 

NÁŠ TÍM

 

Mgr. Andrea Bilšáková  – riaditeľka Spojenej školy v Poprade, https://spojenaskolapp.edupage.org/

 

 

PaedDr. Martina Rzymanová, surdopédka, vedúca CŠPP

- komplexná starostlivosť o klientov  so sluchovým postihnutím  s rôznym druhom a stupňom straty sluchu 

- komplexná starostlivosť o klientov  o klientov s kochleárnym implantátom,

- intenzívna sluchovo-rečová  výchova,

- špeciálnopedagogická pomoc pri vzdelávaní dieťaťa so sluchovým postihnutím v bežnej materskej, základnej,    strednej škole, poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok

- starostlivosť o klientov s viacnásobným postihnutím,

- komplexná starostlivosť o klientov  s viacnásobným postihnutím, s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím,

- bazálna stimulácia, snoezelen,

- splývavé čítanie SFUMATO,

- aplikácia metódy montessori  u detí so špeciálnymi potrebami,

- videotréning interakcií (VTI)

 

Vzdelanie a kurzy:

Terapeutická práca s deťmi ako súčasť výchovného procesu. Vzdelávací program. 2004

Logopédia v školskej praxi. Priebežné vzdelávanie MPC v Prešove. 2006

Laheyovej model vývinu detskej reči. Dialóg s.r.o. 2006

Ľahká mozgová dysfunkcia a špecifické poruchy učenia. Združenie pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu. 2007

„Take a new look“ kurz pre profesionálov pracujúcich s rodičmi detí  so špeciálnymi potrebami. 2008

Základný seminár Bazálna stimulácia. Inštitút pre Bazálnu stimuláciu. 2009

Sfumato – Splývavé čítanie. Cyklické vzdelávanie. 2009

Uľahčovaná komunikácia. Kurz I., II. iV.

Rigorózne konanie, obhajoba rigoróznej práce. Pdf UK Bratislava. 2010

Using Assistive Technilogy To Adapt Education For Children With Special Needs. The University od Tennessee at Chatanooga Division of Continuing Education. 2010

Detské znakovanie Baby signs.

Masáže detí a dojčiat.

Montessori metóda: Aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a montessori filozofia – stupeň I., II. Centrum holistického vzdelávania. 2012

Montessori metóda: Oblasť Matematika – Aritmetika I a Montessori  filozofia zameraného na prácu s deťmi od 4 do 12 rokov. 2013.

Prvá atestácia – odborný zamestnanec. Sluchová výchova v podmienkach centra špeciálnopedagogického poradenstva ako východisko úspešného zaškolenia dieťaťa. MPC Prešov, 2013

Aktualizačné vzdelávanie: Výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP. 2013. Prevencia stresu a syndróm vyhorenia v školstve. 2013.  Komunikácia a riešenie konfliktov. 2013.

Úvodné školenie programu Mobilný pedagóg: Raná starostlivosť ako terénna práca pre rodiny s deťmi so sluchovým postihnutím. 2013.

SFUMATO – Splývavé čítanie. Kontinuálne vzdelávanie. ABC MUSIC. 2014-2015

Vzťahová väzba 2016

Aspergerov syndróm, ako s ním prežiť v škole – školenie on- line formou 2020

Základný kurz Videotréning interakcií (2019-2020)

Druhá atestácia – odborný zamestnanec: Program sluchovej výchovy pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu v domácom prostredí, KU Ružomberok 2020

Spoluautorstvo kníh: HOVORKOVÁ, S., RZYMANOVÁ, M., TARCSIOVÁ, D. 2017. Máme dieťa s poruchou sluchu 2. Bratislava: Nadácia Pontis, 2017. 442 s. ISBN 978-80-89895-06-9 HOVORKOVÁ, S., RZYMANOVÁ, M. 2017.

HOVORKOVÁ, S., RZYMANOVÁ, M., TARCSIOVÁ, D. 2018. Máme dieťa s poruchou sluchu 1. Bratislava: Nadácia Pontis, 545 s. ISBN 978-80-89895-11-3 HOVORKOVÁ, S., RZYMANOVÁ, M. 2018.

 

Mgr. Andrea Žabinská

- administratívny pracovník

- vybavovanie korešpondencie CŠPP

- registrácia klientov CŠPP, vedenie dokumentácie CŠPP

- príprava dokumentácie na psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia klientov

- archivácia spisov CŠPP

 

Základný seminár Bazálna stimulácia. Inštitút pre Bazálnu stimuláciu. 2009

Detské znakovanie Baby signs.

Montessori metóda: Aktivity každodenného života. 2014

 

 

PhDr. Martina Rešetárová, psychologička

- komplexná psychologická starostlivosť o deti a mládež so ŠVVP

- poradenstvo zákonným zástupcom detí so ŠVVP

- komplexná psychologická diagnostika

- poradenstvo školám, učiteľom, iným záujemcom

 

Absolvované kurzy v oblasti diagnostiky:

Baum test- PhDr. Sklenárová

Hand test- Mgr. Altmann

Rorschachova metóda – Mgr. Horňáková

SON-R - VUDPAP

Woodcock- Johnson International Editions test- Mgr. Fila, PhDr. Janiglošová

Diagnostika inteligencie detí a dospievajúcich štandardizovanými testami- Doc. Jiří Dan, Mgr. Fila

Psychologická vývojová diagnostika- vzdelávanie akreditované MZČR- súčasťou bola       týždňová stáž v Nemocnici pro matku a dítě v Podolí- v ambulancii Dr. Sobotkovej a supervízia u Dr. Dany Krejčířovej

Difereciálno- diagnostické prístupy k poruchám psychického vývinu- Dr. Jánošíková, PhD.

Specifické poruchy učení- PhDr. Zdenka Michalová, PhD.

Kresba domov- Inštitút rodinnej terapie

Posudzovanie spôsobilosti k zahájeniu školskej dochádzky- VUDPaP

Autizmus I., Autizmus II- Dr. Jánošíková, PhD.

Poruchy autistického spektra- Mgr. Celušáková

 

Absolvované vzdelávanie v oblasti poradenstva a terapie:

Kognitívne behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi- PhDr. Gavendová

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých- Inštitút zdravého vývinu

Práca s deťmi, adolescentmi a skupinami- Coachingplus

Vzťahová väzba- Coachingplus- Z. Zimová

Maxík- program pre deti s odloženou školskou dochádzkou- akreditovaný MŠMT ČR

semináre v analytickej psychoterapii v Poprade organizované ČSAP (témy: Sny, Rozprávka, Sandplay, Krízová intervencia, Narcistická porucha osobnosti, Opustenosť               a sebaodcudzenie, Červená kniha C.J. Junga- Dr. Běťák, Dr. Patočka, Dr. Štolc)

semináre v Hlbinnej vzťahovej psychoterapii- MuDr. Peter Poethe

Komunikačná bedňa- pomoc deťom pri rozhodovacích procesoch- Inštitút rodinnej terapie

semináre so zameraním na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením- Dr. Reichelová

Hodnotenie neuromotorickej zrelosti pre učenie- INPP

Kognitívne behaviorálne prístupy v poradenskej praxi a ich využitie u detí a adolescentov s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania- KBT inštitút

Systemický rozhovor- ISZ Košice

Sebapoškodzovanie u detí a mladistvých- Mgr. Fikarová

Intenzívna práca s psychoterapeutickými kartami- Mgr. Zimányiová

Ako pracovať s deťmi s Aspergerovým syndrómom- Mgr. Hincová

 

 

Mgr. Denisa Horváthová, psychologička

- komplexná psychologická diagnostika a starostlivosť o deti so ŠVVP

- poradenstvo deťom so ŠVVP a ich rodinám

- rediagnostika, psychologické poradenstvo a pomoc začleneným deťom v MŠ, ZŠ, ŠZŠ, SŠ,

- psychologické vyšetrenia, pomoc a poradenstvo klientom so špecifickými poruchami učenia, ADHD, mentálne, sluchové postihnutie, narušená komunikačná schopnosť a pervazívne vývinové poruchy.

 

Kurzy a vzdelávanie:

Kamaráti Jabĺčka

Aktuálne vo výcviku - Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov - podľa princípov KBT.

 

 

Mgr. Beáta Sedláková, logopédka

- komplexná  starostlivosť o klientov  s narušenou komunikačnou schopnosťou

- klientov s oneskoreným vývinom reči,

- klientov s mutizmom,

- klientov s narušením článkovania reči;

- klientov so symptomatickými poruchami reči (DMO, sluchové postihnutie, autizmus...);

- kombinovanými poruchami reči;

- komplexná starostlivosť o klientov s telesným postihnutím, pomoc pri zaškolení klienta v bežnej materskej,    základnej, strednej škole

- poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok vrátane špeciálnych spôsobov ovládania počítača

- alternatívne metódy čítania

- bazálna stimulácia

- alternatívne formy čítania a písania u klientov s telesným postihnutím

- rozvoj špecifických schopností nevyhnutných pre osvojovanie čitateľských, grafomotorických a matematických    zručností (zraková percepcia, sluchová percepcia, sluchovo-motorická koordinácia, orientačné schopnosti)

- odporúčanie špeciálnych postupov, alternatívnych metód pri práci s mentálne postihnutými,

- odporúčanie úpravy podmienok (obsah, formy, prostredie) pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami.

 

Vzdelanie a kurzy:

Logopedické sondy - metodika používania pri individuálnej logopedickej intervencii

Bazálna stimulácia

Školský program INPP

 

 

Mgr. Zdena S. Kožušková: psychopédka, výchovná poradkyňa

- komplexná starostlivosť o klientov  s vývinovými poruchami učenia – dyslexia, dysortografia, dysgarfia,    dyskalkúlia

- pomoc pri zaškolení detí s poruchami učenia,

- výchovné poradenstvo pri výbere povolania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

- profesijná orientácia žiakov a študentov so špeciálnymi potrebami,

- orientácia v stredných školách a odborných učilištiach orientujúcich sa na vzdelávanie žiakov a študentov so    ŠVVP,

- pomoc pri vyhľadaní vhodnej strednej školy a odborného učilišťa pre integráciu žiakov a študentov so ŠVVP.

 

Vzdelanie a kurzy:

Výchovný poradca v škole. MPC Prešov

Práca s programom COMDI.

                                  

 

PaedDr. Katarína Majerčáková, psychopédka

- komplexná špeciálnopedagogická starostlivosť o klientov :

- deti a mládež s mentálnym postihnutím,

- deti a mládež s vývinovými poruchami učenia,

- komplexná starostlivosť o deti predškolského  a mladšieho školského veku,

- bazálna stimulácia, snoezelen,

- využitie vhodných metód a postupov pri nácviku alebo  náprave čítania ( Sfumato – splývavé čítanie ),

- vypracovanie stimulačných plánov  pre deti v  predškolskom a mladšom školskom veku

 

Vzdelanie a kurzy:

Základný seminár Bazálna stimulácia. Inštitút pre Bazálnu stimuláciu. 2009

Sfumato – Splývavé čítanie. Cyklické vzdelávanie. 2009

Detské znakovanie Baby signs.

Montessori metóda: Aktivity každodenného života. 2014

Rigorózne konanie, obhajoba rigoróznej práce. Pdf UK Ružomberok. 2013

Prvá atestácia – pedagogický zamestnanec. Kvalitatívny rozbor prípadovej štúdie žiaka s mentálnym postihnutím a pseudoporuchami učenia. PfKU, 2014

Aktualizačné vzdelávanie: Výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP. 2014. Prevencia stresu a syndróm vyhorenia v školstve. 2015.  Komunikácia a riešenie konfliktov. 2014.

Inovačné vzdelávanie: Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávanie. 2015

Druhá atestácia – pedagogický zamestnanec. Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry u žiakov s mentálnym postihnutím. PfKU, 2016

SFUMATO ® – / Splývavé čítanie®/ - čítanie pre všetky deti. Kontinuálne vzdelávanie. ABC MUSIC. 2015-2016

B. Sindelar- Mačka Mňau a diagnostiku dielčích funkcii v školskom veku podľa B. Sinder

2. atestácia, odborný zamestananec: Stimulačný plán pre deti s oneskoreným rečovým a psychomotorickým vývinom v predškolskom veku. KU Ružomberok 2020

 

 

Mgr. Viera Regecová, psychopéd

- individuálne orientovaná komplexná starostlivosť o klientov s mentálnym postihnutím

- využitie metód a postupov  vhodných u detí s mentálnym postihnutím,

- certifikovaný terapeut  biofeedback

- činnostná terapia,

- alternatívne metódy čítania,

- bazálna stimulácia,

- individuálna a skupinová  reedukácia čítania, písania, matematiky,

- program KUPOZ

- rozvoj špecifických schopností nevyhnutných pre osvojovanie čitateľských, grafomotorických a matematických    zručností (zraková percepcia, sluchová percepcia, sluchovo-motorická koordinácia, orientačné schopnosti)

- odporúčanie špeciálnych postupov, alternatívnych metód pri práci s mentálne postihnutými

- odporúčanie úpravy podmienok (obsah, formy, prostredie) pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami

- arteterapeutické aktivity, podpora tvorivých schopností klientov s mentálnym postihnutím

- aplikácia Baby sings (znaková reč u detí)

 

Vzdelanie a kurzy:

Montessori metóda: Aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a montessori filozofia – stupeň I., II. Centrum holistického vzdelávania. 2014

2010:  Certifikačný kurz v metóde neurobiofeedback v špeciálnopedagogickej praxi- oprávnenie používať označenie neurofeedback terapeut. Slovenská asociácia pre biofeedback a neurológiu. Neurobiofeedback inštitút, Rimavská Sobota.

2010:  Certifikát –Nové trendy v terapii ADHD / EEG – Biofeedback/BIOFEEDBACK INSTITUT, Praha.

2009: Certifikát- Program BABY SINGS.

2009 Basale stimulation.

2006 Kurz  Špecifické vývinové poruchy učenia. Trenčín

2005 Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa

Asociácia projektu Infovek

KUPOZ Dys – centrum, Praha

 

 

Mgr. Denisa Gergišáková - špeciálny pedagóg pre deti s autizmom

- komplexná starostlivosť o klientov  s autizmom

- poradenstvo pri výchove a vzdelávaní klientov s autizmom

- štruktúrovaná výuka detí s autizmom – program TEACCH

- nácvik metódy VOKS počas pravidelných intervencií

- terapeutické aktivity na zmiernenie príznakov autistického správania

 

Vzdelanie a kurzy:

Montessori metóda: Aktivity každodenného života. 2014

Inovačné vzdelávanie: Aktivizujúce metódy vo výchove. MPC Prešov. 2015

SFUMATO ® – / Splývavé čítanie®/ - čítanie pre všetky deti. Kontinuálne vzdelávanie. ABC MUSIC. 2015-2016

Praktický nácvik metódy VOKS. 2019

Metóda dobrého štartu. 2020

Možnosti podpory senzomotorických schopností detí so zdravotným znevýhodnením. Aktualizačné vzdelávanie. 2020

 

 

Mgr.  Soňa  Farkašovská, špeciálna pedagogička

- Komplexná  špeciálnopedagogická starostlivosť o klientov s mentálnym postihnutím

- Komplexná  špeciálnopedagogická starostlivosť o klientov s viacnásobným  postihnutím, ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím

- Komplexná starostlivosť o deti v ranom veku

- Komplexná starostlivosť o deti v predškolskom veku

- Komplexná starostlivosť o deti s vývinovými poruchami učenia

- Bazálna stimulácia, snoozelen,

- Špeciálnopedagogické poradenstvo rodičom, učiteľom

- Špeciálnopedagogická reedukácia

- Aplikácia metodiky Sfumato, bazálnej stimulácie, Baby signs, intenzívnej interakcie, montessori pedagogiky pre klientov so špeciálnymi potrebami

Vzdelávanie:

- Kurz arteterapie- Združenie slovenských arteterapeutov Terra therapeutica v spolupráci s katedrou Liečebnej pedagogiky  PdFUK v Bratislave, Ateliérom arteterapie pri Juhočeskej univerzite v Českých Budejoviciach a Asociácou českých arteterapeutov  2003,   2004

- Terapeutická práca s deťmi ako súčasť výchovného procesu 2004

- Digitálne kompetencie I. 2007

- Bazálna stimulácia  v ošetrovateľskej starostlivosti 2009

- Byby signs – znaková reč pre batoľatá  2009

- Sfumato – splývavé čítanie –cyklické vzdelávanie 2009

- Intenzívna interakcia 2011

- Finančná gramotnosť 2011

- Montessori metóda: Aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a montessori filozofia – stupeň I., II. Centrum holistického vzdelávania. 2012

- Montessori metóda: Oblasť Matematika – Aritmetika I a Montessori  filozofia zameraného na prácu s deťmi od 4 do 12 rokov. 2013

- Komuniákácia a riešenie konfliktov - aktualizačné vzdelávanie 2013

- Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - aktualizačné vzdelávanie 2013

- Zvládanie záťaží v školskom prostredí – rozvoj relaxačných zručnoistí pedagogického zamestnanca 2015

- Sfumato- splývavé čítanie –čítanie pre všetky deti-  Aplikovanie metodiky Sfumato (technika Splývavé čítanie) v pedagogickej/odbornej praxi-   inovačné vzdelávanie 2015

- Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní  2015

- Prípravné predatestačné vzdelávanie, aktualizačné vzdelávanie 2015

- Prvá atestácia: Metodika tvorby a využitie pomôcok na stimuláciu senzorického vnímania žiakov, MPC Prešov,  2016

- Vzťahová väzba 2016

- Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ 2018

- Aspergerov syndróm, ako s ním prežiť v škole – školenie on- line formou 2020

- Komunikačné  zručnosti  – online školenie 2020

- Ako môžem môjmu dieťaťu pomôcť vnímať svet –  stimulácia dieťaťa  v senzomotorickej oblasti – online školenie 2020

 

 

Zuzana Bittnerová, fyzioterapeutka

- komplexná fyzioterapeutická činnosť

 

- Vzdelanie a kurzy:

- Forma –funkcia – facilitácia

- Funkčné tapovanie vo fyzioterapii

- Bazálna stimulácia

- Využitie Bobathových techník  v liečbe DMO

 

 

Gabriela Janíčková, fyzioterapeutka

- komplexná fyzioterapeutická činnosť

 

- Vzdelanie a kurzy:

- Forma –funkcia – facilitácia

- Funkčné tapovanie vo fyzioterapii

- Bazálna stimulácia