ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Prioritné činnosti CŠPP v Poprade

CŠPP Poprad je poradenské zariadenie, ktoré v zmysle zákona zabezpečuje poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú,  psychologickú,  diagnostickú,  poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť   a špeciálnopedagogické intervencie deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.  


PRIORITNÉ ČINNOSTI CŠPP V POPRADE

DEPISTÁŽ – vyhľadávanie detí a mládeže so zdravotným postihnutím, spolupráca s lekármi (pediatrami, odbornými lekármi, rehabilitačnými lekármi), so školami.

PREVENCIA – predchádzanie, zmierňovanie vzniku negatívnych dôsledkov postihnutia

KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA zameraná na určenie špeciálnopedagogickej diagnózy, špeciálnopedagogickej prognózy, definovanie špeciálnopedagogických potrieb klienta a určenie postupov, ktorými budú napĺňané. Odporúčanie najvhodnejšej možnosti zaškolenia klienta, odporúčanie k integrácii klienta, monitorovanie priebehu zaškolenia klienta – rediagnostika, prehodnocovanie priebehu zaškolenia.

KOMPLEXNÁ PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ

KOMPLEXNÁ  ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

individuálne edukácie a reedukácie zamerané na konkrétny druh postihnutia

vypracovanie a realizácia individuálnych stimulačných programov pre klientov s rôznym druhom postihnutia – presne podľa ich špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb

terénny špeciálny pedagóg zabezpečuje aj služby v domácom prostredí.

dôraz na ranú a predškolskú starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodiny.

PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ

pomoc pri predškolskej príprave detí so špeciálnymi potrebami, detí s odkladom školskej dochádzky,

pomoc pri vyhľadávaní vhodnej školy pre výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami,

prednášky a semináre pre lekárov, iných odborníkov,

osvetová činnosť (informovanie o činnosti v médiách, formou letáčikov, brožúrok),

vydavateľská činnosť (vydávanie brožúrok, metodických materiálov, príručok).

Poradenstvo pedagógom, školským špeciálnym pedagógom a asistentom učiteľa

metodická pomoc pri individuálnej integrácii žiaka so špeciálnymi  potrebami v bežnej MŠ, ZŠ, SŠ;  

vypracovanie potrebnej dokumentácie,

metodická pomoc pri vypracovaní IVVP žiaka,

návrhy možností využitia  špeciálnopedagogických metód a postupov pri vyučovaní na bežnej MŠ, ZŠ, SŠ

praktické ukážky práce s dieťaťom,

vypracovanie metodických materiálov pre konkrétneho klienta,

semináre a školenia pre pedagógov,

metodické dni pre školské zariadenia,

terénna práca - návštevy klienta v priamo v školskom zariadení.

Poradenstvo rodinám

práca s rodinou: podpora a rozvoj rodičovských kompetencií, podpora rodiny v ťažkej životnej situácii, stanovenie cieľov rodiny,

pravidelné konzultácie rodinným príslušníkom klienta so špeciálnymi potrebami,

vypracovanie individuálneho stimulačného programu pre dieťa

vypracovanie individuálnych materiálov, výroba pomôcok pre konkrétne dieťa,

poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok,

zapožičiavanie odbornej literatúry,

zapožičiavanie kompenzačných a iných pomôcok,

poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci,

vypracovanie podkladov pre príslušné orgány,

podporné skupiny rodičov – stretnutia rodičov detí so špeciálnymi potrebami, výmena skúseností,

semináre a školenia pre rodičov.


Formy práce: priama činnosť s dieťaťom so zdravotným postihnutím,

                           poradenstvo  rodičom a zákonným zástupcom detí so zdravotným postihnutím,                    

                           poradenstvo  učiteľom.


Druhy postihnutia, na ktoré sa CŠPP orientuje:

Činnosť CŠPP Poprad sa orientuje na komplexnú starostlivosť o deti a žiakov so všetkými druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami zdravotných postihnutí a vývinových porúch učenia.  CŠPP Poprad sa orientuje na poskytovanie služieb predovšetkým:  

deťom a mládeži s mentálnym postihnutím

deťom a mládeži s telesným postihnutím

deťom a mládeži s viacnásobným postihnutím

deťom a mládeži so sluchovým postihnutím

deťom a mládeži s narušenou komunikačnou schopnosťou

deťom a mládeži s autizmom

deťom a mládeži s vývinovými poruchami učenia

deťom a mládeži s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD)

deťom a mládeži s odloženou povinnou školskou dochádzkou


Našu činnosť realizujeme: priamo v CŠPP Poprad,

                                                      v rodinnom prostredí dieťaťa,

                                                      v prostredí školských zariadení, ktoré dieťa navštevuje (MŠ, ZŠ, SŠ)


Naše služby poskytujeme deťom a mládeži vo veku: od narodenia po ukončenie  prípravy na povolanie.    

                                                                          
Naše služby sú bezplatné.